اتاق فرار راز

سه شنبه ۸ آذر ساعت ۱۵:۰۰

20 درصد تخفیف ویژه

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 104,000 تومان

اتاق فرار نفوذ

سه شنبه ۸ آذر ساعت ۱۵:۳۰

20 درصد تخفیف ویژه

قیمت عادی: 140,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 112,000 تومان

اتاق فرار راز

سه شنبه ۸ آذر ساعت ۱۷:۰۰

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 130,000 تومان

اتاق فرار نفوذ

سه شنبه ۸ آذر ساعت ۱۸:۰۰

قیمت عادی: 140,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 140,000 تومان

اتاق فرار راز

سه شنبه ۸ آذر ساعت ۱۹:۰۰

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 130,000 تومان

اتاق فرار نفوذ

سه شنبه ۸ آذر ساعت ۲۰:۳۰

قیمت عادی: 140,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 140,000 تومان

اتاق فرار راز

سه شنبه ۸ آذر ساعت ۲۱:۰۰

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 130,000 تومان

اتاق فرار دخت

سه شنبه ۸ آذر ساعت ۲۳:۰۰

قیمت عادی: 150,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 150,000 تومان

اتاق فرار راز

سه شنبه ۸ آذر ساعت ۲۳:۰۰

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 130,000 تومان

اتاق فرار نفوذ

سه شنبه ۸ آذر ساعت ۲۳:۰۰

قیمت عادی: 140,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 140,000 تومان

اتاق فرار راز

چهارشنبه ۹ آذر ساعت ۱۱:۰۰

20 درصد تخفیف ویژه

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 104,000 تومان

اتاق فرار نفوذ

چهارشنبه ۹ آذر ساعت ۱۱:۰۰

20 درصد تخفیف ویژه

قیمت عادی: 140,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 112,000 تومان

اتاق فرار راز

چهارشنبه ۹ آذر ساعت ۱۳:۰۰

20 درصد تخفیف ویژه

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 104,000 تومان

اتاق فرار نفوذ

چهارشنبه ۹ آذر ساعت ۱۳:۱۵

20 درصد تخفیف ویژه

قیمت عادی: 140,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 112,000 تومان

اتاق فرار دخت

چهارشنبه ۹ آذر ساعت ۱۳:۱۵

20 درصد تخفیف ویژه

قیمت عادی: 150,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 120,000 تومان

اتاق فرار راز

چهارشنبه ۹ آذر ساعت ۱۵:۰۰

20 درصد تخفیف ویژه

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 104,000 تومان

اتاق فرار تنهایی

چهارشنبه ۹ آذر ساعت ۱۵:۰۰

20 درصد تخفیف ویژه

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 104,000 تومان

اتاق فرار نفوذ

چهارشنبه ۹ آذر ساعت ۱۵:۳۰

20 درصد تخفیف ویژه

قیمت عادی: 140,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 112,000 تومان

اتاق فرار دخت

چهارشنبه ۹ آذر ساعت ۱۵:۳۰

قیمت عادی: 150,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 150,000 تومان

اتاق فرار راز

چهارشنبه ۹ آذر ساعت ۱۷:۰۰

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 130,000 تومان

حیران

چهار اتاق فرار در مجموعه اسکیپ رومیست در حال حاضر قابل رزرو هستند. زیر پوستر هر بازی در بخش اسکیپ‌‌روم‌ها دو قسمت وجود دارد.
با کلیک بر روی قسمت «جزئیات بازی» می‌توانید تیزر، سناریو، اطلاعات و مشخصات مربوط به هر اتاق فرار را مشاهده کرده و بهترین بازی را مطابق با سبک سلیقه خود انتخاب کنید.
با کلیک بر روی قسمت «رزرو آنلاین» می‌توانید سانس‌های قابل رزرو هر اتاق فرار را در روزها و ساعت‌های مختلف مشاهده کرده و اقدام به خرید بلیط بازی مورد نظر خود کنید.